Απόθεμα πολύτιμων μετάλλων και συνάλλαγμα

33.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων της Συνθήκης και του Καταστατικού, η Τράπεζα διατηρεί απόθεμα πολύτιμων μετάλλων καθώς και συνάλλαγμα ως μέρος του ενεργητικού της.

(2) Τα πολύτιμα μέταλλα και το συνάλλαγμα που η Τράπεζα διατηρεί σύμφωνα με το εδάφιο (1) δύνανται κατά καιρούς να καθορίζονται, τηρουμένων των διατάξεων της Συνθήκης και του Καταστατικού, από το Συμβούλιο.