Απόθεμα πολύτιμων μετάλλων και ξένο συνάλλαγμα

33.—(1) Η Τράπεζα διατηρεί απόθεμα πολύτιμων μετάλλων καθώς και ξένο συνάλλαγμα ως μέρος του ενεργητικού της.

(2) Τα πολύτιμα μέταλλα και το ξένο συνάλλαγμα που η Τράπεζα διατηρεί σύμφωνα με το εδάφιο (1) δύνανται κατά καιρούς να καθορίζονται από το Συμβούλιο.