Ειδικές τραπεζικές αργίες

69. Ανεξαρτήτως οποιασδήποτε διάταξης διαλαμβάνεται στον περί Τραπεζικών Αργιών Νόμο, ο Υπουργός δύναται να κηρύξει με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ορισμένες ημέρες ως ειδικές τραπεζικές αργίες ή ως ημέρες κατά τις οποίες δε διενεργούνται συναλλαγές των τραπεζών με το κοινό, εφόσον κρίνει ότι τούτο είναι προς το δημόσιο συμφέρον.