Ο περί Εταιρειών Νόμος δεν ισχύει

68.—(1) Οι διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου δεν έχουν ισχύ επί της Τράπεζας.

(2) Η Τράπεζα δεν τίθεται υπό εκκαθάριση, εκτός σύμφωνα με νομοθεσία, που ψηφίζεται για το σκοπό αυτό.