Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο-

«αντιμισθία» περιλαμβάνει μισθό, ημερομίσθιο, αμοιβή, επίδομα, καθώς και οποιασδήποτε φύσης άλλες πληρωμές·

«Διοικητής» σημαίνει το Διοικητή της Τράπεζας·

«εξουσιοδοτημένο οικονομικό ίδρυμα» σημαίνει ίδρυμα εξουσιοδοτημένο με οδηγίες που εκδόθηκαν από την Τράπεζα δυνάμει του παρόντος Νόμου·

«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής που ιδρύεται και λειτουργεί δυνάμει του παρόντος Νόμου·

«Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που λειτουργεί σύμφωνα με τη Συνθήκη περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας·

«ξένο συνάλλαγμα» σημαίνει κάθε τίτλο ή άλλο περιουσιακό στοιχείο, που εκφράζεται σε οποιοδήποτε ξένο νόμισμα ή λογιστική μονάδα·

«Συμβούλιο» σημαίνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, που προνοείται από τον παρόντα Νόμο·

«σύμβουλος» σημαίνει μέλος του Συμβουλίου, εξαιρουμένων του Διοικητή και του Υποδιοικητή·

«Τράπεζα» σημαίνει την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, που έχει ιδρυθεί δυνάμει του άρθρου 3 των περί Κεντρικής Τραπέζης της Κύπρου Νόμων του 1963 μέχρι 2001, κατ' επιταγή των Άρθρων 118 έως 121 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας-

«Υποδιοικητής» σημαίνει τον Υποδιοικητή της Τράπεζας- «Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών.