Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο-

«αντιμισθία» περιλαμβάνει μισθό, ημερομίσθιο, αμοιβή, επίδομα, καθώς και οποιασδήποτε φύσης άλλες πληρωμές·

«Διοικητής» σημαίνει το Διοικητή της Τράπεζας·

«εξουσιοδοτημένο οικονομικό ίδρυμα» [Διαγράφηκε]

«Επιτροπή» [Διαγράφηκε]

«Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που λειτουργεί σύμφωνα με τη Συνθήκη περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας·

«Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών» ή, κατά ταυτόσημη έννοια, “Σύστημα” σημαίνει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών το οποίο αναφέρεται στη Συνθήκη·

«ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί των Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος Νόμου·

«Καταστατικό» σημαίνει το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας·

«πιστωτικό ίδρυμα» σημαίνει-

(α) τράπεζα·

(β) συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα·

(γ) ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος.

«Συμβούλιο» σημαίνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, που προνοείται από τον παρόντα Νόμο·

«σύμβουλος» σημαίνει μέλος του Συμβουλίου, εξαιρουμένων του Διοικητή και του Υποδιοικητή·

«συνάλλαγμα» σημαίνει κάθε τίτλο ή άλλο περιουσιακό στοιχείο, που εκφράζεται σε οποιοδήποτε ξένο νόμισμα ή λογιστική μονάδα·

«συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου·

«Συνθήκη» σημαίνει τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί·

«Τράπεζα» σημαίνει την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, που έχει ιδρυθεί δυνάμει του άρθρου 3 των περί Κεντρικής Τραπέζης της Κύπρου Νόμων του 1963 μέχρι 2001, κατ' επιταγή των Άρθρων 118 έως 121 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας-

«τράπεζα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμου·

«Υποδιοικητής» σημαίνει τον Υποδιοικητή της Τράπεζας- «Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών.