Λειτουργία Συμβουλίου

17.—(1) Το Συμβούλιο συγκαλείται σε συνεδρία-

(α) Από το Διοικητή, με ειδοποίηση που αποστέλλεται σε όλα τα μέλη του ή σε περίπτωση προσωρινής απουσίας του Διοικητή ή πρόσκαιρου κωλύματος του από τον Υποδιοικητή:

Νοείται ότι τέτοιες συνεδρίες συγκαλούνται όταν το επιβάλλει η διεξαγωγή των εργασιών και οπωσδήποτε τουλάχιστο μία φορά το μήνα-

(β) από δύο συμβούλους ύστερα από έγγραφη αίτηση που υποβάλλεται στο Διοικητή για το σκοπό αυτό, στην οποία καθορίζονται τα θέματα για τα οποία ζητείται η σύγκληση της συνεδρίας.

(2) Των συνεδριών του Συμβουλίου προεδρεύει ο Διοικητής ή ο Υποδιοικητής σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή πρόσκαιρου κωλύματος του πρώτου- εάν απουσιάζουν και οι δύο από οποιαδήποτε συνεδρία, τα παρόντα στη συνεδρία μέλη του Συμβουλίου εκλέγουν μεταξύ τους τον προεδρεύοντα της συνεδρίας.

(3) Τέσσερα μέλη του Συμβουλίου συνιστούν απαρτία σε κάθε συνεδρία- οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προεδρεύοντα της συνεδρίας.

(4) Τα πρακτικά κάθε συνεδρίας του Συμβουλίου είναι εμπιστευτικά, εκτός εάν το Συμβούλιο ορίσει διαφορετικά και τηρούνται κατά τον τύπο που καθορίζει το ίδιο, οι αποφάσεις του όμως καταγράφονται επί λέξει.

(5) Ουδεμία πράξη ή ενέργεια του Συμβουλίου θεωρείται άκυρη λόγω χηρείας οποιασδήποτε θέσης του Συμβουλίου.