Καθήκοντα εκτελεστικών συμβούλων

17Α.(1) Το Συμβούλιο αναθέτει στους εκτελεστικούς συμβούλους ειδικά καθήκοντα για να υποβοηθούν το Διοικητή στη διεύθυνση, εποπτεία και έλεγχο των εργασιών της Τράπεζας, εκτός των θεμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Τραπεζών.

(2) Οι εκτελεστικοί σύμβουλοι ασκούν τα καθήκοντά τους επί πλήρους βάσεως και  απασχόλησης και δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε άλλη απασχόληση.

(3) Οι εκτελεστικοί σύμβουλοι δε δύνανται να αναλάβουν στη Δημοκρατία οποιαδήποτε θέση ή να αποκτήσουν συμφέρον σε οποιοδήποτε αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοοικονομικό ίδρυμα ή θυγατρική αυτών που λειτουργεί στη Δημοκρατία ή που ελέγχεται από οργανισμό που λειτουργεί στη Δημοκρατία και που βρίσκεται κάτω από την εποπτεία της Τράπεζας ή να δεχθούν οποιαδήποτε αντιμισθία από αυτούς, για δύο έτη μετά τον τερματισμό του διορισμού τους.