Διοικητής και Υποδιοικητής

18.—(1) Τηρουμένης της παραγράφου 1 του Άρθρου 118 του Συντάγματος, ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής διορίζονται από τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο της Δημοκρατίας.

(2) Ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής είναι πολίτες της Δημοκρατίας και πρόσωπα κατάλληλα και αναγνωρισμένης οικονομικής πείρας.

(3) Η θητεία του Διοικητή και του Υποδιοικητή είναι πενταετής και δύναται να ανανεώνεται:

Νοείται ότι πρόσωπο, το οποίο κατέχει κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου το αξίωμα του Διοικητή ή Υποδιοικητή, θα εξακολουθήσει να κατέχει τούτο υπό τους ίδιους όρους μέχρι λήξεως της θητείας, εκτός εάν νεώτερος νόμος προβλέψει διαφορετικά.

(4) Τηρουμένης της παραγράφου 4 του Άρθρου 118 του Συντάγματος, ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής απομακρύνονται από τη θέση τους, μόνο εάν κατά την κρίση του συμβουλίου, το οποίο συνίσταται σύμφωνα με την όγδοη παράγραφο του Άρθρου 153 του Συντάγματος, δεν πληρούν πλέον τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή έχουν υποπέσει σε βαρύ παράπτωμα.

(5) Η αντιμισθία και οι λοιποί όροι υπηρεσίας του Διοικητή και του Υποδιοικητή καθορίζονται στα έγγραφα του διορισμού τους:

Νοείται ότι η αντιμισθία των εν λόγω αξιωματούχων καθορίζεται για ολόκληρη την πενταετή θητεία τους.