Τήρηση ελάχιστων αποθεματικών

41. Τα ελάχιστα αποθεματικά τηρούνται στην Τράπεζα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Καταστατικού.