Υποχρέωση τραπεζών προς διατήρηση ελάχιστου ενεργητικού στην Τράπεζα

41.—(1) Προς επίτευξη των στόχων της νομισματικής πολιτικής, η Τράπεζα δύναται να απαιτεί από τις τράπεζες και τα εξουσιοδοτημένα οικονομικά ιδρύματα να διατηρούν ελάχιστες υποχρεωτικές καταθέσεις σε λογαριασμούς τους στην ίδια.

(2) Η Τράπεζα δύναται να εκδίδει οδηγίες για σκοπούς υπολογισμού και προσδιορισμού των ελάχιστων υποχρεωτικών καταθέσεων.

(3) Αν τράπεζα ή εξουσιοδοτημένο οικονομικό ίδρυμα δε συμμορφωθεί με την υποχρέωση διατήρησης ελάχιστης υποχρεωτικής κατάθεσης, η τράπεζα ή το ίδρυμα δυνατό να υποχρεωθεί στη διενέργεια τέτοιων πρόσθετων καταθέσεων προς την Τράπεζα, όπως ήθελε η Τράπεζα καθορίσει μέσω οδηγιών και εάν η τράπεζα ή το ίδρυμα συνεχίζει να μη συμμορφώνεται, η Τράπεζα δύναται επιπροσθέτως να απαγορεύσει στην τράπεζα ή το ίδρυμα την αποδοχή νέων καταθέσεων, τη χορήγηση νέων δανείων ή την παροχή νέων χορηγήσεων.