Αξιόγραφα

42. Προς επίτευξη των στόχων του Συστήματος και προς εκτέλεση των καθηκόντων του, η Τράπεζα δύναται να εκδίδει αξιόγραφα για σκοπούς παρέμβασης στην αγορά χρήματος.