Καθορισμός όρων σε εργασίες τραπεζών

42.—(1) Αναφορικά προς δάνεια, χορηγήσεις ή επενδύσεις τραπεζών και άλλων εξουσιοδοτημένων οικονομικών ιδρυμάτων, η Τράπεζα δύναται να καθορίζει-

(α) Τους σκοπούς, για τους οποίους τέτοιες πράξεις είναι δυνατό να διενεργηθούν ή να μη διενεργηθούν

(β) το ανώτατο όριο λήξης ή στην περίπτωση δανείων, χορηγήσεων ή πιστωτικών επιστολών τον τύπο και το ποσό της απαιτούμενης εξασφάλισης·

(γ) όρια για οποιαδήποτε κατηγορία δανείων, χορηγήσεων και επενδύσεων ή για το οφειλόμενο ολικό ποσό.