Αποκλειστική απασχόληση του Διοικητή και του Υποδιοικητή στην Υπηρεσία της Τράπεζας

19.—(1) Ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής οφείλουν κατά τη διάρκεια της θητείας τους να αφιερώνουν ολόκληρο το χρόνο τους αποκλειστικά στην υπηρεσία της Τράπεζας και να μην ασχολούνται με οποιαδήποτε άλλη εργασία, επάγγελμα ή επιχείρηση.

(2) Ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής δε δύνανται να αναλάβουν στη Δημοκρατία οποιαδήποτε θέση ή να αποκτήσουν συμφέρον σε οποιοδήποτε τραπεζικό ή χρηματοοικονομικό ίδρυμα ή θυγατρική αυτών που λειτουργεί στη Δημοκρατία ή που ελέγχεται από οργανισμό που λειτουργεί στη Δημοκρατία και που βρίσκεται κάτω από την εποπτεία της Τράπεζας ή να δεχθούν οποιαδήποτε αντιμισθία από αυτούς για δύο έτη μετά τον τερματισμό του διορισμού τους.