Καθήκοντα Τράπεζας ως τραπεζίτη και αντιπροσώπου της Κυβέρνησης

51. Η Τράπεζα υπό την ιδιότητά της ως τραπεζίτη της Κυβέρνησης και αντιπροσώπου της σε χρηματοοικονομικά θέματα-

(α) Είναι ο θεματοφύλακας της Κυβέρνησης, δέχεται καταθέσεις και ενεργεί πληρωμές για λογαριασμό της:

Νοείται ότι η Τράπεζα δύναται, μετά από συνεννόηση με τον Υπουργό να επιλέξει τράπεζες για να ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό της, ως θεματοφύλακες της Κυβέρνησης.

(β) είναι ο διαχειριστής των διάφορων ταμείων του δημοσίου, σύμφωνα με διευθετήσεις μεταξύ της Τράπεζας και του Υπουργού-

(γ) είναι ο διαχειριστής του δημόσιου χρέους, περιλαμβανομένης και της έκδοσης αξιογράφων της Κυβέρνησης, εκτός εάν το Υπουργικό Συμβούλιο αποφασίσει άλλως πως:

Νοείται ότι η διαχείριση γίνεται μέσα στα πλαίσια γενικών διευθετήσεων μεταξύ της Τράπεζας και του Υπουργού:

Νοείται περαιτέρω ότι προκειμένου να αφαιρεθούν από την Κεντρική Τράπεζα τα καθήκοντα διαχείρισης του δημόσιου χρέους, το Υπουργικό Συμβούλιο οφείλει να προειδοποιήσει την Κεντρική Τράπεζα τουλάχιστον είκοσι τέσσερις μήνες πριν από την υλοποίηση της σχετικής απόφασής του·

(δ) πληρώνει, διαβιβάζει, εισπράττει χρήματα ή ενεργεί ως θεματοφύλακας χρημάτων στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό·

(ε) αγοράζει, πωλεί, μεταβιβάζει, πάσης φύσεως αξιόγραφα, πολύτιμα μέταλλα και ξένο συνάλλαγμα ή ενεργεί ως θεματοφύλακας τούτων

(στ) εισπράττει για λογαριασμό της Κυβέρνησης οποιοδήποτε ποσό περιέρχεται στην Κυβέρνηση δυνάμει κυριότητας οποιουδήποτε αξιόγραφου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου.