Κεφάλαιο της Τράπεζας

56.—(1) Το κεφάλαιο της Τράπεζας κατέχεται εξ ολοκλήρου από το κράτος και ανέρχεται σε δεκαπέντε εκατομμύρια λίρες.

(2) Το κεφάλαιο είναι δυνατό να αυξάνεται ή να μεταβάλλεται μετά από απόφαση του Συμβουλίου:

Νοείται ότι οποιαδήποτε αύξηση του κεφαλαίου που συνεπάγεται επιπρόσθετη καταβολή από το κράτος γίνεται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ της Τράπεζας και του Υπουργικού Συμβουλίου.