Οδηγίες αναφορικά με φθαρμένα τραπεζογραμμάτια και κέρματα

32. Η Τράπεζα εκδίδει οδηγίες που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στις οποίες προβλέπονται οι όροι υπό τους οποίους φθαρμένα, παραποιημένα ή άλλως πως ελαττωματικά τραπεζογραμμάτια ή κέρματα δύνανται να αντικαθίστανται από την Τράπεζα.