Σκοπός και πεδίο εφαρμογής του Νόμου

3.—(1) Ο  παρών Νόμος αποσκοπεί στην αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στα επαγγελματικά σχέδια κοινωνικής ασφάλισης.

(1Α) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στον ενεργό πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένων των αυτοτελώς εργαζομένων, των εργοδοτούμενων η δραστηριότητα των οποίων διακόπτεται λόγω ασθένειας, μητρότητας, ατυχήματος ή μη ηθελημένης ανεργίας και των προσώπων που αναζητούν εργασία και στους συνταξιούχους και στους ανάπηρους εργαζόμενους, καθώς και στους εξ αυτών έλκοντες δικαιώματα δυνάμει οποιουδήποτε νόμου ή σύμβασης εργασίας.

(1Β) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται -

(α) στα επαγγελματικά σχέδια κοινωνικής ασφάλισης που προβλέπουν για την καταβολή χρηματικών ή σε είδος παροχών εξασφαλίζοντας προστασία κατά των ακόλουθων κινδύνων:

(i) ασθένειας∙

(ii) αναπηρίας∙

(iii) γήρατος, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης πρόωρης αφυπηρέτησης∙

(iv) εργατικού ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας∙

(v) ανεργίας.

(β) στα επαγγελματικά σχέδια κοινωνικής ασφάλισης που προβλέπουν άλλες κοινωνικές παροχές, σε είδος ή σε χρήμα, και ιδίως παροχές επιζώντων και οικογενειακές παροχές, εφόσον οι παροχές αυτές αποτελούν οφέλη που παρέχονται από τον εργοδότη στον εργαζόμενο λόγω της απασχόλησής του.

(γ) στα συνταξιοδοτικά σχέδια για συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων, όπως οι δημόσιοι υπάλληλοι, όταν οι παροχές που προβλέπονται από το σύστημα καταβάλλονται λόγω της εργασιακής σχέσης με το δημόσιο ως εργοδότη.

(2) Οι διατάξεις του Νόμου αυτού δεν εφαρμόζονται-

(α) Στις ατομικές συμβάσεις των αυτοτελώς εργαζομένων

(β) στα σχέδια των αυτοτελώς εργαζομένων τα οποία έχουν μόνο ένα μέλος·

(γ) στα ασφαλιστήρια συμβόλαια των εργοδοτουμένων στα οποία δεν μετέχει ο εργοδότης·

(δ) στα σχέδια στα οποία οι παροχές χρηματοδοτούνται από εισφορές που καταβάλλουν οι εργοδοτούμενοι προαιρετικά·

(ε) στις προαιρετικές διατάξεις επαγγελματικών σχεδίων κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες προσφέρονται ατομικά στους μετέχοντες για να τους εξασφαλίσουν-

(i) είτε συμπληρωματικές παροχές,

(ii) είτε την επιλογή της ημερομηνίας έναρξης των κανονικών παροχών των αυτοτελώς εργαζομένων ή την επιλογή μεταξύ πολλών παροχών.