Σκοπός και πεδίο εφαρμογής του Νόμου

3.—(1) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στα επαγγελματικά σχέδια κοινωνικής ασφάλισης και αποσκοπεί στην πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στα σχέδια αυτά, απαγορευμένης οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης διάκρισης λόγω φύλου.

(2) Οι διατάξεις του Νόμου αυτού δεν εφαρμόζονται-

(α) Στις ατομικές συμβάσεις των αυτοτελώς εργαζομένων

(β) στα σχέδια των αυτοτελώς εργαζομένων τα οποία έχουν μόνο ένα μέλος·

(γ) στα ασφαλιστήρια συμβόλαια των εργοδοτουμένων στα οποία δεν μετέχει ο εργοδότης·

(δ) στα σχέδια στα οποία οι παροχές χρηματοδοτούνται από εισφορές που καταβάλλουν οι εργοδοτούμενοι προαιρετικά·

(ε) στις προαιρετικές διατάξεις επαγγελματικών σχεδίων κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες προσφέρονται ατομικά στους μετέχοντες για να τους εξασφαλίσουν-

(i) είτε συμπληρωματικές παροχές,

(ii) είτε την επιλογή της ημερομηνίας έναρξης των κανονικών παροχών των αυτοτελώς εργαζομένων ή την επιλογή μεταξύ πολλών παροχών.