ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II


Παράρτημα ΙΙ

(Άρθρο 2)

Κοινοτικοί Κανονισμοί


(α) Κανονισμός 2200/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Οκτωβρίου 1996 για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα των οπωροκηπευτικών (EE L 297 της 21.11.1996, σ. 1), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτεֹ

(β) Κανονισμός 2201/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Οκτωβρίου 1996 για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά (EE L 297 της 21.11.1996, σ. 29), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτεֹ

(γ) Κανονισμός 2202/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Οκτωβρίου 1996 περί καθεστώτος ενίσχυσης των παραγωγών ορισμένων εσπεριδοειδών, (EE L 297 της 21.11.1996, σ. 49), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτεֹ

(δ) Κανονισμός 1148/2001 της Επιτροπής, της 12ης Ιουνίου 2001, σχετικά με τους ελέγχους τήρησης των προδιαγραφών εμπορίας που εφαρμόζονται στον τομέα των νωπών οπωροκηπευτικών (EE L 156 της 13.6.2001, σ. 9), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτεֹ

(ε) Κανονισμός 831/1997/ΕΚ, της Επιτροπής της 7ης Μαΐου 1997, για τον καθορισμό των προτύπων εμπορίας που εφαρμόζονται για τα αβοκάτο (EE L 119 της 8.5.1997, σ. 13), όπως  αυτός  τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτεֹ

(στ) Κανονισμός 1677/98/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Ιουλίου 1998, για τροποποίηση του Κανονισμού 2454/93/ΕΟΚ για τον καθορισμό διατάξεων εφαρμογής του Κανονισμού 2913/92/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (EE L 212 της 30.7.1998, σ. 18-22), όπως αυτός τροποποιείται  ή αντικαθίσταται εκάστοτεֹ

(ζ) Κανονισμός 963/1998/ΕΚ, της Επιτροπής της 7ης Μαΐου 1998, για καθορισμό των κανόνων εμπορίας που εφαρμόζονται στα κουνουπίδια και τις αγκινάρες (EE L 135, της 8.5.1998, σ. 18), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτε·

(η) Κανονισμός 410/1990/ΕΚ, της Επιτροπής της 16ης Φεβρουαρίου 1990, για τον καθορισμό  των  κανόνων  ποιότητας  για  τα ακτινίδια (EE L 043 της 17.2.1990, σ. 22), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτεֹ

(θ) Κανονισμός 86/2004/ΕΚ της Επιτροπής, της 15ης Ιανουαρίου 2004, για τον καθορισμό της εμπορικής προδιαγραφής που εφαρμόζεται στα αχλάδια (EE L 13 της 20.1.2004, σ. 19), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτε·

(ι) Κανονισμός 851/2000/ΕΚ της Επιτροπής, της 27ης Απριλίου 2000, για τον καθορισμό του κανόνα εμπορίας για τα βερίκοκα (EE L 103 της 28.4.2000, σ.22), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτε.

(ια) Κανονισμός 1168/1999/ΕΚ της Επιτροπής, της 3ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των εμπορικών προδιαγραφών για τα δαμάσκηνα (EE L 241 της 4.6.1999, σ. 5), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτε·

(ιβ) Κανονισμός 1799/2001/ΕΚ της Επιτροπής, της 12ης Σεπτεμβρίου 2001, για τον καθορισμό των προδιαγραφών εμπορίας που εφαρμόζονται στα εσπεριδοειδή (EE L 244 της 14.9.2001, σ. 12) όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτε·

(ιγ) Κανονισμός 1093/1997/ΕΚ της Επιτροπής, της 16ης Ιουνίου 1997 για τον καθορισμό των προτύπων εμπορίας που εφαρμόζονται για τα πεπόνια και τα καρπούζια (EE L 158  της 17.6.1997, σ. 21), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτε·

(ιδ) Κανονισμός 175/2001/ΕΚ της Επιτροπής, της 26ης Ιανουαρίου 2001, για τον καθορισμό των προδιαγραφών εμπορίας για τα κοινά καρύδια με κέλυφος (EE L 26 της 27.1.2001, σ. 24), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτε·

(ιε) Κανονισμός 730/1999/ΕΚ της Επιτροπής, της 7ης Απριλίου 1999, για καθορισμό του κανόνα εμπορίας που εφαρμόζεται στα καρότα (EE L 093 της 08/04/1999, σ. 14-19), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτε·

(ιστ) Κανονισμός 214/2004/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Φεβρουαρίου 2004, για τον καθορισμό των προδιαγραφών εμπορίας για τα κεράσια (EE L 36 της 7.2.2004, σ. 6), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτε·

(ιζ) Κανονισμός 1757/2003/ΕΚ της Επιτροπής, της 3ης Οκτωβρίου 2003, για τον καθορισμό των κανόνων εμπορίας που εφαρμόζονται στα κολοκυθάκια και την τροποποίηση του Κανονισμού 1292/81/ΕΚ  (EE L 252 της 4.10.2003, σ. 11), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτε·

(ιη) Κανονισμός 963/1998/ΕΚ της Επιτροπής, της 7ης Μαΐου 1998 για καθορισμό των κανόνων εμπορίας που εφαρμόζονται στα κουνουπίδια και τις αγκινάρες (EE L 135 της 8.5.1998, σ. 18), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτεֹ

(ιθ) Κανονισμός 1591/1987/ΕΚ της Επιτροπής, της 5ης Ιουνίου 1987 που καθορίζει ποιοτικούς κανόνες για τα σφικτά λάχανα Βρυξελλών, τα σέλινα με ραβδώσεις, τα σπανάκια και τα δαμάσκηνα (EE L 146 της 6.6.1987, σ. 36), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτε·

(κ) Κανονισμός 1508/2001/ΕΚ της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2001, καθορισμό της εμπορικής προδιαγραφής που εφαρμόζεται στα κρεμμύδια και την τροποποίηση του Κανονισμού 2213/83/ΕΟΚ (EE L 200 της 25.7.2001, σ. 14), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτε·

(κα) Κανονισμός 1591/87/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 5ης Ιουνίου 1987, που καθορίζει ποιοτικούς κανόνες για τα σφικτά λάχανα, τα λάχανα Βρυξελλών σέλινα με ραβδώσεις, τα σπανάκια και τα δαμάσκηνα (EE L 146 της 6.6.1987, σ. 36), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτε·

(κβ) Κανονισμός 982/2002/ΕΚ της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2002, για καθορισμό της εμπορικής προδιαγραφής που εφαρμόζεται στα καλλιεργούμενα μανιτάρια (EE L 150 της 8.6.2002, σ. 45), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτε·

(κγ) Κανονισμός 1543/2001/ΕΚ της Επιτροπής, της 27ης Ιουλίου 2001, καθορισμό της εμπορικής  προδιαγραφής  που εφαρμόζεται στα μαρούλια, στα κατσαρά αντίδια και στα πλατύφυλλα αντίδια (EE L 203 της 28.7.2001, σ. 9), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτεֹ

(κδ) Κανονισμός 1292/81/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 12ης Μαΐου 1981, περί καθορισμού των κανόνων ποιότητας για τα πράσα, τις μελιτζάνες και τα κολοκυθάκια (EE L 129 της 15.5.1981, σ. 38), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτε·

(κε) Κανονισμός 85/2004/ΕΚ της Επιτροπής, της 15ης Ιανουαρίου 2004, για τον καθορισμό της εμπορικής προδιαγραφής που εφαρμόζεται στα μήλα (EE L 013 της 20.1.2004, σ. 3), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτε·

(κστ) Κανονισμός 2257/94/ΕΚ της Επιτροπής της 16ης Σεπτεμβρίου 1994 για τον καθορισμό ποιοτικών κανόνων για τις μπανάνες (EE L 245 της 20.9.1994, σ. 6), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτε·

(κζ) Κανονισμός 2561/1999/ΕΚ της Επιτροπής, της 3ης Δεκεμβρίου 1999, για τον καθορισμό των εμπορικών προδιαγραφών για τα μπιζέλια, (EE L 310 της 4.12.1999,  σ. 7), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτε·

(κη) Κανονισμός 790/2000/ΕΚ της Επιτροπής, της 14ης Απριλίου 2000, σχετικά με τον καθορισμό του κανόνα εμπορίας για τις τομάτες (EE L 95 της 15.4.2000, σ. 24), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτε·

(κθ) Κανονισμός 1615/2001/ΕΚ της Επιτροπής, της 7ης Αυγούστου 2001, για καθορισμό των εμπορικών προδιαγραφών για τα πεπόνια και για την τροποποίηση του Κανονισμού  1093/97/ΕΚ (EE L 214 της 8.8.2001, σ. 21), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτε·

(λ) Κανονισμός 1455/1999/ΕΚ της Επιτροπής, της 1ης Ιουλίου 1999, για τον καθορισμό του κανόνα εμπορίας για τις πιπεριές (γλυκιές) (EE L 167 της 2.7.1999, σ. 22), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτε·

(λα) Κανονισμός 2396/2001/ΕΚ της Επιτροπής, της 7ης Δεκεμβρίου 2001, για τον καθορισμό της εμπορικής προδιαγραφής που εφαρμόζεται στα πράσα (EE L 325 της 8.12.2001, σ. 11), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτε·

(λβ) Κανονισμός 2213/83/ΕΟΚ της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 1983 που καθορίζει  τους  κανόνες   ποιότητας  για   τα κρεμμύδια και τα ραδίκια witloof (EE L 213 της 4.8.1983, σ. 13), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτε·

(λγ) Κανονισμός 2335/1999/ΕΚ της Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 1999, για τον καθορισμό των προδιαγραφών εμπορίας που εφαρμόζονται στα ροδάκινα και στα νεκταρίνια (EE L 281 της 4.11.1999, σ. 11), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτε·

(λδ) Κανονισμός 1591/87/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 5ης Ιουνίου 1987, που καθορίζει ποιοτικούς κανόνες για τα σφικτά λάχανα, τα λάχανα Βρυξελλών, τα σέλινα με ραβδώσεις, τα σπανάκια και τα δαμάσκηνα (EE L 146 της 6.6.1987, σ. 36), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτε·

(λε) Κανονισμός 2288/97/ΕΚ της Επιτροπής της 18ης Νοεμβρίου 1997 για καθορισμό των κανόνων εμπορίας που εφαρμόζονται στα σκόρδα (EE L 315 της 19.11.1997, σ. 03), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτε·

(λστ) Κανονισμός 2377/1999/ΕΚ της Επιτροπής, της 9ης Νοεμβρίου 1999, για τον καθορισμό των προδιαγραφών εμπορίας που εφαρμόζονται στα σπαράγγια (EE L 287 της 10.11.1999, σ. 6), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτε·

(λζ) Κανονισμός 2789/1999/ΕΚ της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 1999, για τον καθορισμό   των   προδιαγραφών   εμπορίας που εφαρμόζονται για τα επιτραπέζια σταφύλια (EE L 336 της 29.12.1999, σ. 13), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτεֹ

(λη) Κανονισμός 912/2001/ΕΚ της Επιτροπής, της 10ης Μαϊου 2001, για τον καθορισμό των κανόνων εμπορίας για τα φασόλια (EE L 129 της 11.5.2001, σ. 4), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτε·

(θ) Κανονισμός 1284/2002/ΕΚ της Επιτροπής, της 15ης Ιουλίου 2002, για τον καθορισμό της εμπορικής προδιαγραφής που εφαρμόζεται στα φουντούκια με κέλυφος (EE L 187 της 16.7.2002, σ. 14), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτεֹ

(μ) Κανονισμός 843/2002/ΕΚ της Επιτροπής, της 21ης Μαΐου 2002, για τον καθορισμό των κανόνων εμπορίας που εφαρμόζονται στις φράουλες και την τροποποίηση του Κανονισμού 899/87/ΕΟΚ (EE L 134  της 22.5.2002, σ. 24), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτε·

(μα) Κανονισμός 46/2003/ΕΚ της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2003, για την τροποποίηση των προδιαγραφών εμπορίας που εφαρμόζονται στα νωπά οπωροκηπευτικά, όσον αφορά τα μείγματα διαφορετικών ειδών νωπών οπωροκηπευτικών στην ίδια συσκευασία πώλησης (EE L 7 της 11.1.2003, σ. 61), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτε·

(μβ) Κανονισμός 47/2003/ΕΚ της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2003, για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι του Κανονισμού 2200/96/ΕΚ του Συμβουλίου (EE L 7 της 11.1.2003, σ. 64), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτε·

(μγ) Κανονισμός 48/2003/ΕΚ της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2003, για τον καθορισμό των κανόνων που εφαρμόζονται στα μείγματα διαφορετικών ειδών νωπών οπωροκηπευτικών στην ίδια συσκευασία πώλησης (EE L 7 της 11.1.2003, σ. 65), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτε.

(μδ) «Κανονισμός 1019/2002/ΕΚ της Επιτροπής, της 13ης Ιουνίου 2002, για τις προδιαγραφές εμπορίας του ελαιολάδου» (ΕΕ L 155 της 5.7.2003, σ.27), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτε.

(με) «Κανονισμός 1764/86/ΕΟΚ της Επιτροπής της 27ης Μαϊου 1986, για τις απαιτήσεις της ελάχιστης ποιότητας με βάση την τομάτα που μπορούν να τύχουν ενίσχυσης στην παραγωγή» (ΕΕ L 153 της 7.6.1986, σ.1), όπως τροποποιήθηκε μέχρι και   τον «Κανονισμό 996/2001/ΕΚ της 22ας Μαϊου 2001, για την τροποποίηση των Κανονισμών αριθμ. 1764/86/ΕΟΚ, αριθμ. 2319/89/ΕΟΚ και αριθμ. 2320/90/ΕΟΚ όσον αφορά τις ελάχιστες ποιοτικές απαιτήσεις για τα μεταποιημένα προϊόντα με βάση την τομάτα, τα αχλάδια και τα ροδάκινα, στο πλαίσιο του καθεστώτος της ενίσχυσης στην παραγωγή» (ΕΕ L 139 της 23.5.2001, σ.9).

(μστ) «Κανονισμός 2319/89/ΕΟΚ της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2989, για τις απαιτήσεις ελάχιστης ποιότητας για τα αχλάδια Williams και Rocha σε σιρόπι ή/και σε φυσικό χυμό φρούτων που επωφελούνται του καθεστώτος ενίσχυσης στην παραγωγή» (ΕΕ L 220 της 29.7.1989, σ.51), όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον «Κανονισμό 996/2001/ΕΚ της Επιτροπής, της 22ας  Μαϊου, 2001 για την τροποποίηση των Κανονισμών αριθμ. 1764/86/ΕΟΚ, αριθμ. 2319/89/ΕΟΚ  και αριθμ. 2320/90/ΕΟΚ όσον αφορά τις ελάχιστες ποιοτικές απαιτήσεις για τα μεταποιημένα προϊόντα με βάση την τομάτα, τα αχλάδια και τα ροδάκινα, στο πλαίσιο του καθεστώτος της ενίσχυσης στην παραγωγή» (ΕΕ L 139 της 23.5.2001, σ.9).

(μζ) «Κανονισμός 2320/89/ΕΟΚ της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 1989 για την πρόβλεψη των ελάχιστων ποιοτικών προδιαγραφών για τα ροδάκινα σε σιρόπι, καθώς και για τα ροδάκινα σε φυσικό χυμό φρούτων για την εφαρμογή του καθεστώτος ενίσχυσης στην παραγωγή» (ΕΕ L 220 της 29.7.1989, σ.54), όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον «Κανονισμό 996/2001/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 22ας Μαϊου, 2001 για την τροποποίηση των Κανονισμών αριθμ. 1764/86/ΕΟΚ, αριθμ. 2319/89/ΕΟΚ και αριθμ. 2320/90/ΕΟΚ όσον αφορά τις ελάχιστες ποιοτικές απαιτήσεις για τα μεταποιημένα προϊόντα με  βάση την  τομάτα, τα αχλάδια και τα ροδάκινα, στο πλαίσιο του καθεστώτος της ενίσχυσης στην παραγωγή» (ΕΕ L 139 της 23.5.2001, σ.9).

(μη) «Κανονισμός 464/1999/ΕΚ της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 1999, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του   Κανονισμού  αριθμ. 2201/96/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς  της  ενίσχυσης   στα   ξερά δαμάσκηνα» (ΕΕ L 56 της 4.3.1999, σ.9).

(μθ) «Κανονισμός 1573/1999/ΕΚ της Επιτροπής, της 19ης Ιουλίου 1999, για λεπτομέρειες εφαρμογής του Κανονισμού 2201/96/ΕΚ του Συμβουλίου  όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των ξερών σύκων που επωφελούνται του καθεστώτος ενίσχυσης στην παραγωγή» (ΕΕ L 187 της 20.7.1999, σ. 27).

(ν) «Κανονισμός 1621/1999/Εκ της Επιτροπής της 22ας Ιουλίου 1999, για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής του Κανονισμού 2201/96/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την ενίσχυση για την καλλιέργεια σταφυλιών που   προορίζονται για την παραγωγή ορισμένων ποικιλιών σταφίδων» (ΕΕ L 192 της 24.7.1999, σ.21), όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον «Κανονισμό 1880/2001/ΕΚ της Επιτροπής, της 26ης Σεπτεμβρίου 2001, για την   τροποποίηση του Κανονισμού 1621/99/ΕΚ για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής του Κανονισμού 2201/96/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την ενίσχυση για την καλλιέργεια σταφυλιών που προορίζονται για την παραγωγή ορισμένων ποικιλιών σταφίδων» (ΕΕ L 258 της 27.9.2001, σ.4).

(να) «Κανονισμός 1666/1999/ΕΚ της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 1999, για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής του Κανονισμού 2201/96/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τα ελάχιστα χαρακτηριστικά εμπορίας ορισμένων  ποικιλιών  σταφίδων» (ΕΕ L 197 της 29.7.1999, σ. 32), όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον «Κανονισμό 1880/2001/ΕΚ της Επιτροπής, της 26ης Σεπτεμβρίου 2001, για την τροποποίηση του Κανονισμού 1621/99/ΕΚ για   τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής του Κανονισμού 2201/96/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την ενίσχυση για την καλλιέργεια σταφυλιών που  προορίζονται για την παραγωγή ορισμένων ποικιλιών σταφίδων» (ΕΕ L 258 της 27.9.2001, σ.4).

(νβ) «Κανονισμός 1092/2001/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ης Μαϊου 2001, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Κανονισμού 2202/96/ΕΚ του Συμβουλίου περί καθεστώτος ενίσχυσης των παραγωγών ορισμένων εσπεριδοειδών» (ΕΕ L 150 της 6.6.2001, σ.6), όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον «Κανονισμό 350/2002/ΕΚ της Επιτροπής, της 25ης  Φεβρουαρίου 2002, για την τροποποίηση του Κανονισμού 1092/2001/ΕΚ, όσον αφορά την περίοδο εμπορίας των λεμονιών που αποστέλλονται για μεταποίηση» (ΕΕ L 55 της 26.2.2002, σ. 20).

(νγ) «Κανονισμός 315/1968/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Μαρτίου 1968, για τους κανόνες ποιότητας για τους βολβούς, τα κρόμμυα και τους κονδύλους που προορίζονται για την παραγωγή ανθέων» (ΕΕ  L  71 της 21.3.1968, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον «Κανονισμό 1733/84/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1984, για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 315/68 περί καθορισμού των κανόνων ποιότητας για τους   βολβούς, τα κρόμμυα και τους κονδύλους για παραγωγή ανθέων» (ΕΕ L 164 της 22.6.1984, σ. 1).

(νδ) Κανονισμός 316/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Μαρτίου 1968, για τον καθορισμό των κανόνων ποιότητας για τα νωπά κομμένα άνθη και τα νωπά φυλλώματα» (ΕΕ  L  71 της 21.3.1968, σ. 8), όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον «Κανονισμό 802/71/ΕΟΚ της Επιτροπής της 19ης Απριλίου 1971, για τις τροποποιήσεις του Κανονισμού 316/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τον καθορισμό των κανόνων ποιότητας για τα νωπά κομμένα άνθη και τα νωπά φυλλώματα» (ΕΕ L 88 της 20.4.1971, σ. 8).