Έκπτωση για ασφάλιστρα ζωής και συνεισφορές σε ταμεία προνοίας ή άλλα ταμεία

14. Προς εξεύρεση του φορολογητέου εισοδήματος οποιουδήποτε ατόμου το οποίο-

(1) έχει ασφαλίσει τη ζωή του αντί καθορισμένου ή δυναμένου να καθορισθεί ποσού πληρωτέου κατά το θάνατο του με ασφαλιστήριο, όπως αυτό ορίζεται στον περί Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Συναφών Θεμάτων Νόμο, ή

(2) έχει καταβάλει συνεισφορές σε Ταμείο Συντάξεων Χηρών και

Ορφανών που ιδρύθηκε δυνάμει οποιουδήποτε σε ισχύ στη Δημοκρατία νόμου, ή δυνάμει συγκριτικά παρόμοιου νόμου εκτός της Δημοκρατίας, ή

(3) έχει καταβάλει συνεισφορές σε εγκεκριμένο για σκοπούς του παρόντος άρθρου από τον Έφορο Ταμείο Συντάξεων ή Προνοίας ή οποιοδήποτε άλλο Ασφαλιστικό Ταμείο που ιδρύθηκε στη Δημοκρατία ή εκτός της Δημοκρατίας, ή

(4) έχει καταβάλει ασφάλιστρα ή κάποια άλλη συνεισφορά σε ασφαλιστική εταιρεία για την έκδοση εγκεκριμένου ασφαλιστικού συμβολαίου που προνοεί για την παροχή ετησίας ισοβίου προσόδου, του οποίου συμβολαίου ο τύπος έτυχε της εγκρίσεως του Εφόρου και το οποίο έχει ως κύριο αντικειμενικό σκοπό την παροχή ετησίας ισοβίου προσόδου στο άτομο αυτό κατά το γήρας του, ή

(5) έχει καταβάλει ασφάλιστρα ή άλλες συνεισφορές σε ασφαλιστική εταιρεία για Σχέδιο Σύνταξης, ή Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης το οποίο εγκρίνεται από τον Έφορο, ή

(6) έχει καταβάλει συνεισφορά δυνάμει του εκάστοτε σε ισχύ στη Δημοκρατία Γενικού Σχεδίου Υγείας Νόμου ή δυνάμει συγκριτικά παρόμοιου Νόμου σε ισχύ εκτός της Δημοκρατίας, θα χορηγείται έκπτωση ίση προς το ετήσιο ποσό των υπό του ατόμου αυτού καταβληθέντων ασφαλίστρων, ή άλλη έκπτωση ίση προς το ποσό των ασφαλίστρων ή συνεισφορών, ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται-

(i) ότι, στην περίπτωση ασφαλιστικού συμβολαίου ζωής εξασφαλίζοντος κατά το θάνατο την πληρωμή καθορισμένου ή δυναμένου να προσδιορισθεί ποσού, το ποσό της έκπτωσης δεν θα υπερβαίνει το επτά τοις εκατόν (7%) επί του ποσού αυτού, εξαιρουμένου οποιουδήποτε πρόσθετου ευεργετήματος υπό μορφή φιλοδωρήματος ή άλλως· και

(ii) ότι η έκπτωση αυτή, αναφορικά με ασφάλιστρα και συνεισφορές, δεν θα μπορεί να υπερβεί το ένα πέμπτο του φορολογητέου εισοδήματος τέτοιου ατόμου όπως αυτό έχει προσδιορισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου προτού αφαιρεθούν από αυτό οι εκπτώσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο· και

(iii) ότι στην περίπτωση εξαργύρωσης ασφαλιστικού συμβολαίου ζωής εντός τριών ετών από της ημερομηνίας του συμβολαίου, προστίθεται στο εισόδημα του ατόμου τούτου το τριάντα τοις εκατόν (30%) των ασφαλίστρων αναφορικά με τα οποία παραχωρήθηκε έκπτωση δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, το είκοσι δε τοις εκατόν (20%) τέτοιων ασφαλίστρων εάν η εξαργύρωση γίνει εντός του τετάρτου, του πέμπτου και του έκτου έτους από την ημερομηνία του ασφαλιστικού συμβολαίου·

(iv) ότι εντός του εδαφίου (1) εμπίπτουν και τα ασφαλιστήρια που έγιναν από άτομο για ασφάλιση της ζωής συζύγου προ της έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου και αναφορικά με τα οποία παραχωρείτο έκπτωση δυνάμει των διατάξεων του προηγουμένως ισχύοντος νόμου περί φορολογίας του εισοδήματος.