Εκπτώσεις για ζημιές

13. (1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (9) του παρόντος άρθρου, όταν το ποσό της ζημιάς το οποίο, αν ήταν κέρδος ή όφελος θα φορολογείτο δυνάμει του παρόντος Νόμου, είναι τόσο που να μην μπορεί να συμψηφισθεί ολόκληρο με εισόδημα από άλλες πηγές για το ίδιο φορολογικό έτος, το ποσό της ζημιάς αυτής, στην έκταση που δεν μπορεί με τον τρόπο αυτό να συμψηφιστεί, μεταφέρεται και, τηρουμένων των πιο κάτω διατάξεων, συμψηφίζεται με το κατά τα επόμενα έτη εισόδημα του προσώπου αυτού.

Νοείται ότι, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη που προβλέπεται στον παρόντα Νόμο, στην περίπτωση προσώπου που σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου οφείλει να τηρεί λογιστικά βιβλία και αρχεία και να ετοιμάζει λογαριασμούς που ελέγχονται από ανεξάρτητο ελεγκτή, καθώς και να υποβάλλει δήλωση του αντικειμένου του φόρου, η ζημιά οποιουδήποτε φορολογικού έτους δεν θα μεταφέρεται και δεν θα συμψηφίζεται με το εισόδημα οποιουδήποτε φορολογικού έτους μετά την πάροδο πέντε ετών από το τέλος του φορολογικού έτους εντός του οποίου η ζημιά προέκυψε.

Νοείται περαιτέρω ότι:

(α) αν εντός οποιασδήποτε περιόδου τριών ετών υπάρχει αλλαγή στην ιδιοκτησία των μετοχών κάποιας εταιρείας όσο και ουσιώδης αλλαγή στη φύση της επιχειρήσεως της εταιρείας· ή

(β) αν σε οποιοδήποτε χρόνο αφότου η κλίμακα των δραστηριοτήτων της εταιρείας έχει σμικρυνθεί ή γίνει αμελητέα και πριν από οποιαδήποτε ουσιώδη επαναδραστηριοποίηση της επιχείρησης υπάρξει αλλαγή στην ιδιοκτησία των μετοχών της εταιρείας, καμιά ζημιά η οποία προέκυψε πριν από την αλλαγή της ιδιοκτησίας των μετοχών της εταιρείας δε μεταφέρεται στα επόμενα έτη μετά από τέτοια αλλαγή:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι ζημιά του έτους 1997 και μετά, η οποία αν ήταν κέρδος θα εφορολογείτο δυνάμει των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 1961 έως 2002, που δε συμψηφίστηκε με κέρδη μέχρι και το έτος 2002 δύναται να μεταφέρεται στο έτος 2003 και επόμενα έτη, τηρουμένων των διατάξεων της πρώτης επιφύλαξης του παρόντος εδαφίου.

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ακόμη ότι ζημιά που υπέστη εταιρεία από την εκμετάλλευση οποιουδήποτε παρεμφερούς τουριστικού κτιρίου ή έργου στα έτη 1997 μέχρι 2002 που δεν συμψηφίστηκε με κέρδη δύναται να μεταφέρεται στο έτος 2003 και επόμενα έτη, τηρουμένων των διατάξεων της πρώτης επιφύλαξης του παρόντος εδαφίου.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου αλλαγή στην ιδιοκτησία των μετοχών της εταιρείας υπάρχει-

(α) εάν ένα πρόσωπο αποκτά πέραν του μισού του συνήθους μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ή

(β) εάν δύο ή περισσότερα πρόσωπα μαζί ή ξεχωριστά αποκτούν τουλάχιστο 5% του συνήθους μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ούτως ώστε όλοι μαζί να αποκτούν πέραν του μισού του συνήθους μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας:

Νοείται ότι δεν υπάρχει αλλαγή στην ιδιοκτησία των μετοχών της εταιρείας εάν η αλλαγή αφορά δωρεά γενόμενη υπό γονέως προς τέκνο, μεταξύ συζύγων ή συγγενών μέχρι δευτέρου βαθμού συγγενείας ή προς εταιρεία όλοι οι μέτοχοι της οποίας είναι μέλη και εξακολουθούν για μία πενταετία μετά τη δωρεά αυτή να είναι μέλη της οικογένειας του διαθέτη.

(3) Κανένα ποσό ζημιάς βάσει του παρόντος άρθρου δύναται να γίνει αποδεκτό αναφορικά με ένα φορολογικό έτος για το οποίο το υπόχρεο σε φορολογία πρόσωπο καθυστερεί την υποβολή λογαριασμών για το έτος τούτο για χρονική περίοδο πέραν των έξι ετών από την ημερομηνία κατά την οποία όφειλε να υποβάλει τους λογαριασμούς του εν λόγω έτους.

(4) Τηρουμένων και σύμφωνα με τις διατάξεις των ακολούθων εδαφίων, ζημιές, μπορούν να εκχωρούνται υπό εταιρείας κατοίκου της Δημοκρατίας («η εκχωρούσα εταιρεία») και, κατά την υποβολή απαίτησης υπό άλλης εταιρείας κατοίκου της Δημοκρατίας («η αιτούσα εταιρεία») μπορεί να επιτραπεί στην αιτούσα εταιρεία συμψηφισμός ζημιών συγκροτήματος όπως προβλέπεται στο εδάφιο (7).

Νοείται ότι, “εκχωρούσα εταιρεία” μπορεί να είναι και εταιρεία η οποία έχει την έδρα της και είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος μέλος νοουμένου ότι έχει εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες συμψηφισμού ή μεταφοράς, στο κράτος φορολογικής της κατοικίας ή σε άλλο κράτος μέλος όπου δυνατό να εδρεύει ενδιάμεση ιθύνουσα εταιρεία, των φορολογικών ζημιών που έχει υποστεί, όπως αυτές υπολογίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2015.

(5) Συμψηφισμός ζημιών συγκροτήματος θα παραχωρείται στην περίπτωση όπου η εκχωρούσα εταιρεία και η αιτούσα εταιρεία είναι μέλη του ιδίου συγκροτήματος για ολόκληρο το φορολογικό έτος:

Νοείται ότι, στην περίπτωση εταιρείας που ιδρύθηκε από τη μητρική της κατά το φορολογικό έτος, θα θεωρείται ότι είναι μέλος του ιδίου συγκροτήματος για ολόκληρο το υπό αναφορά φορολογικό έτος.

(6) Πληρωμή για συμψηφισμό ζημιών συγκροτήματος-

(α) δεν θα λαμβάνεται υπόψη στον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος της εκχωρούσας ή της αιτούσας εταιρείας, και

(β) δεν θα θεωρείται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ως διανομή μερίσματος ή ως εκπίπτουσα δαπάνη.

(7) Εάν σε οποιοδήποτε φορολογικό έτος η εκχωρούσα εταιρεία έχει πραγματοποιήσει ζημιά από τη διεξαγωγή επιχείρησης, το ποσό της εν λόγω ζημιάς μπορεί να συμψηφιστεί για τους σκοπούς του εταιρικού φόρου έναντι του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος της αιτούσας εταιρείας στο αντίστοιχο φορολογικό της έτος:

Νοείται ότι στον προσδιορισμό της ζημιάς η οποία μπορεί να εκχωρηθεί, κανένα ποσό ζημιάς από μεταφορά από προηγούμενο έτος δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη.

(8) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου-

(α) πληρωμή για συμψηφισμό ζημιών συγκροτήματος σημαίνει πληρωμή που γίνεται από την αιτούσα εταιρεία στην εκχωρούσα εταιρεία δυνάμει συμφωνίας μεταξύ τους αναφορικά με ποσό που εκχωρείται υπό μορφή συμψηφισμού ζημιών συγκροτήματος, η οποία δεν υπερβαίνει το εν λόγω ποσό·

(β) δυο εταιρείες θα θεωρούνται ότι είναι μέλη συγκροτήματος αν η μια είναι κατά εβδομήντα πέντε τοις εκατόν (75%) εξαρτημένη της άλλης ή και οι δυο, η καθεμιά ξεχωριστά, είναι κατά εβδομήντα πέντε τοις εκατόν (75%) εξαρτημένες τρίτης εταιρείας·

(γ) μια εταιρεία θα θεωρείται ότι είναι κατά εβδομήντα πέντε τοις εκατόν (75%) εξαρτημένη άλλης εταιρείας εάν και εφόσον όχι ολιγότερο από εβδομήντα πέντε τοις εκατόν (75%) του συνήθους μετοχικού κεφαλαίου της με δικαίωμα ψήφου κατέχονται άμεσα ή έμμεσα από την άλλη εταιρεία και η άλλη εταιρεία δικαιούται σε όχι ολιγότερο από εβδομήντα πέντε

τοις εκατόν (75%) των -

(i) κερδών τα οποία είναι διαθέσιμα για διανομή, και

(ii) στοιχείων ενεργητικού της εξαρτημένης εταιρείας τα οποία θα ήταν διαθέσιμα για διανομή στους μετόχους κατά τη διάλυσή της·

(δ) στην εξακρίβωση κατά πόσο μια εταιρεία είναι κατά εβδομήντα πέντε τοις εκατόν (75%) εξαρτημένη άλλης εταιρείας, η άλλη εταιρεία θα θεωρείται ότι δεν είναι ιδιοκτήτης-

(i) οποιουδήποτε μετοχικού κεφαλαίου που κατέχει άμεσα σε μια εταιρεία εάν το κέρδος από την πώληση των μετοχών θα εθεωρείτο ως εμπορικό· ή

(ii) οποιουδήποτε μετοχικού κεφαλαίου που κατέχει έμμεσα, και το οποίο κατέχεται άμεσα από εταιρεία για την οποία το κέρδος από την πώληση του θα ήταν εμπορικό· ή

(iii) οποιουδήποτε μετοχικού κεφαλαίου που κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε εταιρεία που δεν είναι κάτοικος «κράτους μέλους ή άλλης χώρας με την οποία η Δημοκρατία έχει συνομολογήσει διμερή ή πολυμερή σύμβαση για αποφυγή διπλής φορολογίας ή για ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών.

(9) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), ζημιές που υπέστη ένα πρόσωπο από επιχείρηση που διεξάγεται εκτός της Δημοκρατίας, είτε μέσω μόνιμης εγκατάστασης είτε όχι, θα αφαιρούνται ως έκπτωση από το εισόδημα του προσώπου αυτού από άλλες πηγές για το ίδιο έτος, και στην έκταση που δεν μπορεί με τον τρόπο αυτό να συμψηφιστεί πλήρως, το υπόλοιπο τέτοιας ζημιάς μεταφέρεται και, τηρουμένων των διατάξεων που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο, θα συμψηφίζεται με το κατά τα επόμενα έτη εισόδημα του προσώπου αυτού.

Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου ο όρος 'επιχείρηση' περιλαμβάνει εκμίσθωση ιδιοκτησίας.

(10) Σε περίπτωση που ιδιοκτήτης επιχείρησης, περιλαμβανομένου και συνεταιρισμού, μετατρέπει την επιχείρησή του σε εταιρεία, οποιεσδήποτε συσσωρευμένες ζημιές του ιδιοκτήτη δύνανται να μεταφέρονται στην εταιρεία.

(11) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος άρθρου, στην περίπτωση μεταφοράς εργασιών ή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων από ένα πιστωτικό ίδρυμα σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νομου, οποιεσδήποτε συσσωρευμένες ζημιές του μεταφέροντος ή μεταβιβάζοντος πιστωτικού ιδρύματος κατά το χρονικό σημείο της μεταφοράς των εργασιών ή της μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων μεταφέρονται και να συμψηφίζονται με το κατά τα επόμενα έτη εισόδημα του αποκτώντος πιστωτικού ιδρύματος, για περίοδο μέχρι και δεκαπέντε έτη από το τέλος του έτους, κατά το οποίο έγινε η μεταφορά.