Δαπάνες στην οπτικοακουστική βιομηχανία

9Γ. Δαπάνες γενόμενες από φυσικό πρόσωπο που ασκεί οικονομική δραστηριότητα και οι οποίες αφορούν κινηματογραφική υποδομή και απόκτηση τεχνολογικού εξοπλισμού εφόσον πληρούνται κατ’ αναλογίαν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014, καθώς και δαπάνες γενόμενες από οριζόμενη στο Σχέδιο ως Μικρό Μεσαία Επιχείρηση (ΜΜΕ), ήτοι από κάθε οντότητα ανεξαρτήτως νομικής μορφής η οποία ασκεί οικονομική δραστηριότητα και αποτελεί δρώσα οικονομική οντότητα στην κινηματογραφική υποδομή, όπως και δαπάνες σε τεχνολογικό εξοπλισμό σύμφωνα με το Σχέδιο, εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα του προσώπου αυτού κατά το χρόνο διενέργειας της επένδυσης:

Νοείται ότι, η έκπτωση δεν δύναται να ξεπερνά το είκοσι τοις εκατόν (20%) των επιλέξιμων δαπανών στην περίπτωση μικρής επιχείρησης και φυσικού προσώπου, το οποίο πληροί κατ’ αναλογίαν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 και το δέκα τοις εκατόν (10%) των επιλέξιμων δαπανών στην περίπτωση μεσαίας επιχείρησης, νοουμένου ότι στην περίπτωση τεχνολογικού εξοπλισμού αυτός παραμένει στην επικράτεια της Δημοκρατίας για περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών:

Νοείται περαιτέρω ότι, η αφαίρεση, στην έκταση που δεν δύναται να παραχωρηθεί λόγω του πιο πάνω περιορισμού, μεταφέρεται και παραχωρείται κατά τα επόμενα πέντε (5) έτη τηρουμένων των πιο πάνω ποσοστιαίων περιορισμών.