Οπτικογράφηση αντεξέτασης και επανεξέτασης

12.—(1) Όταν γίνει αποδεκτή ως η κυρίως εξέταση η οπτικογραφημένη κατάθεση μάρτυρα, το Δικαστήριο δύναται να διατάξει-

(α) Όπως η αντεξέταση του μάρτυρα και η επανεξέταση οπτικογραφηθεί· και

(β) η εν λόγω οπτικογράφηση γίνει αποδεκτή ως η μαρτυρία του μάρτυρα.

(2) Η δυνάμει του εδαφίου (1) οπτικογράφηση πρέπει να γίνεται στην παρουσία των προσώπων των οποίων θα διατάξει το Δικαστήριο να γίνει οπτικογράφηση, ώστε-

(α) Το Δικαστήριο και οι δικηγόροι των διαδίκων να δύνανται να βλέπουν και ακούουν την εξέταση του μάρτυρα και να επικοινωνούν με τα πρόσωπα στην παρουσία των οποίων γίνεται η οπτικογράφηση· και

(β) ο κατηγορούμενος να δύναται να βλέπει και να ακούει την εν λόγω αντεξέταση ή επανεξέταση και να επικοινωνεί με το δικηγόρο του.

(3) Το Δικαστήριο δύναται να αποκλείσει την οπτικογράφηση της αντεξέτασης ή επανεξέτασης αν, κατά τη γνώμη του, δεν τηρήθηκαν οι πρόνοιες του εδαφίου (2).

(4) Ο μάρτυρας του οποίου η αντεξέταση ή επανεξέταση οπτικογραφήθηκε δυνάμει του παρόντος άρθρου δε θα καλείται σε περαιτέρω αντεξέταση ή επανεξέταση, εκτός αν το Δικαστήριο διατάξει την περαιτέρω αντεξέταση ή επανεξέτασή του.

(5) Το Δικαστήριο δύναται να διατάξει τη δυνάμει του εδαφίου (4) περαιτέρω αντεξέταση ή επανεξέταση αν κρίνει ότι τούτο είναι προς το συμφέρον της δικαιοσύνης.