Κλήση μάρτυρα του οποίου οπτικογραφήθηκε η κατάθεση

11. Όταν γίνεται αποδεκτή δυνάμει του παρόντος Νόμου η οπτικογραφημένη κατάθεση-

(α) Ο μάρτυρας δε θα υπόκειται σε κυρίως εξέταση αναφορικά προς οποιοδήποτε θέμα το οποίο, κατά τη γνώμη του Δικαστηρίου, καλύπτεται από την οπτικογραφημένη κατάθεση· και

(β) ο μάρτυρας θα τίθεται στη διάθεση της άλλης πλευράς για αντεξέταση.