Κανόνες λήψης οπτικογραφημένης κατάθεσης

10. Οι κανόνες λήψης οπτικογραφημένης κατάθεσης είναι οι ακόλουθοι:

(α) Αναφέρεται ή αναγράφεται πριν από την έναρξη της κατάθεσης το όνομα, διεύθυνση, επάγγελμα και ιδιότητα του προσώπου που παίρνει την κατάθεση, καθώς επίσης και του προσώπου που χειρίζεται τη συσκευή οπτικογράφησης·

(β) αναφέρεται ή αναγράφεται ο τόπος, ημερομηνία και ώρα έναρξης της κατάθεσης, καθώς επίσης και η ώρα λήξης της κατάθεσης·

(γ) αναφέρεται ή αναγράφεται το όνομα, διεύθυνση και επάγγελμα του προσώπου που δίνει την κατάθεση·

(δ) καταγράφεται δήλωση του προσώπου που λαμβάνει την κατάθεση προς το πρόσωπο που δίνει την κατάθεση ότι αυτή θα οπτικογραφηθεί και ότι δυνατό να παρουσιαστεί στο Δικαστήριο ως μαρτυρία και δήλωση του προσώπου που δίνει την κατάθεση ότι συγκατατίθεται στη λήψη της οπτικογραφημένης κατάθεσης:

Νοείται ότι, σε περίπτωση ανήλικου προσώπου, τη συγκατάθεση δίνει το πρόσωπο που έχει τη γονική του μέριμνα·

(ε) την οπτικοταινία παρουσιάζει ο χειριστής της συσκευής οπτικογράφησης και επιβεβαιώνει ενόρκως ότι η οπτικογράφηση αποδίδει πιστώς την κατάθεση και ότι δεν έχει αφαιρεθεί ή προστεθεί οτιδήποτε σε ό,τι λέχθηκε κατά την οπτικογράφηση και ότι δεν έγινε οποιαδήποτε άλλη αλλοίωση της οπτικογράφησης·

(στ) αντίγραφο της απομαγνητοφωνημένης και δακτυλογραφημένης ηχητικής ζώνης της οπτικοταινίας στην οποία καταγράφηκε η κατάθεση δίνεται στο πρόσωπο που καταθέτει ή, στην περίπτωση που το πρόσωπο που καταθέτει είναι ανήλικο, στο πρόσωπο που έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για τους σκοπούς της παραγράφου (δ).