Οπτικογραφημένη κατάθεση

9.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, το Δικαστήριο δύναται να κάνει δεκτή ως κυρίως εξέταση την οπτικογραφημένη κατάθεση μάρτυρα ο οποίος χρήζει βοηθείας.

(2) Το Δικαστήριο δε θα αποδέχεται την οπτικογραφημένη κατάθεση ή μέρος της αν, κατά τη γνώμη του, λαμβανομένων υπόψη όλων των περιστάσεων της υπόθεσης, η αποδοχή της δε θα ήταν προς το συμφέρον της δικαιοσύνης.

(3) Το Δικαστήριο δε θα αποδέχεται την οπτικογραφημένη κατάθεση δυνάμει του εδαφίου (1) εκτός αν-

(α) Η οπτικογράφηση αφορά την υπό εκδίκαση υπόθεση·

(β) ο μάρτυρας του οποίου η οπτικογραφημένη κατάθεση έγινε αποδεκτή είναι δυνατό να εμφανιστεί στο Δικαστήριο για αντεξέταση, αν τούτο ζητηθεί·

(γ) τηρήθηκαν οι κανόνες λήψης οπτικογραφημένης κατάθεσης που αναφέρονται στο άρθρο 10·

(δ) παρουσιάζεται μαζί με την οπτικογραφημένη κατάθεση απομαγνητοφωνημένη και ηχητική ζώνη της οπτικογράφησης.