Εξουσία του Δικαστηρίου να αποδέχεται μέρος μόνο της οπτικογραφημένης κατάθεσης

13.—(1) Το Δικαστήριο, κατά την εξέταση αίτησης για παρουσίαση οπτικογραφημένης κατάθεσης μάρτυρα που χρήζει βοηθείας, δύναται, αν κατά τη γνώμη του το συμφέρον της δικαιοσύνης αυτό απαιτεί, να διατάξει όπως ορισμένα μέρη της οπτικογράφησης μη γίνουν αποδεχτά ως μαρτυρία.

(2) Το Δικαστήριο, κατά την άσκηση της δυνάμει του εδαφίου (1) εξουσίας του να αποκλείσει μέρος της οπτικογραφημένης κατάθεσης, θα λαμβάνει υπόψη του την πιθανή βλάβη που δυνατό να γίνει στον κατηγορούμενο, ή σε οποιοδήποτε κατηγορούμενο αν οι κατηγορούμενοι είναι πέραν του ενός, και κατά πόσο αυτή είναι μεγαλύτερη από την ωφελιμότητα παρουσίασης της οπτικογραφημένης κατάθεσης ή μέρους αυτής.

(3) Το Δικαστήριο δύναται να διατάξει όπως μέρη της οπτικογραφημένης κατάθεσης ή της δακτυλογραφημένης απομαγνητοφώνησης της ηχητικής ζώνης της οπτικοταινίας διαγραφούν, αν ήθελε κρίνει ότι αυτά δεν αποτελούν αποδεκτή μαρτυρία ή αν κρίνει τούτο σκόπιμο κατά την άσκηση των εξουσιών του δυνάμει του εδαφίου (2) ή του εδαφίου (2) του άρθρου 9.