Ετήσια έκθεση

21. Ο υπεύθυνος ιατρός κάθε ιδιωτικού νοσηλευτηρίου αποστέλλει στον Έφορο μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους έκθεση, σύμφωνα με τον τύπο που ο Έφορος εκάστοτε καθορίζει, αναφορικά με τη λειτουργία του νοσηλευτηρίου κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, στην οποία περιέχονται πληροφορίες αναφορικά με τη λειτουργία του νοσηλευτηρίου, τους ασθενείς που νοσηλεύτηκαν σε αυτό και το προσωπικό που εργοδοτείτο σε αυτό.