Συνέπειες διατάγματος ακύρωσης ή αναστολής

20.—(1) Όταν διάταγμα αναστολής ή ακύρωσης της άδειας λειτουργίας ιδιωτικού νοσηλευτηρίου εκδοθεί δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 18 ή του άρθρου 19, το νοσηλευτήριο οφείλει να κλείσει και να παραμείνει κλειστό χωρίς να εισάγονται σε αυτό νέοι ασθενείς, ενώ οι εσωτερικοί ασθενείς που υπήρχαν στο νοσηλευτήριο κατά την επίδοση του διατάγματος είτε απολύονται είτε μεταφέρονται σε άλλο νοσηλευτήριο, όπως ο Έφορος, κατά την κρίση του, διατάξει, είτε παραμένουν στο ιδιωτικό νοσηλευτήριο του οποίου η άδεια λειτουργίας έχει ανασταλεί ή ακυρωθεί, μέχρις ότου, κατά τη γνώμη του Εφόρου, οι ασθενείς είναι σε θέση να απολυθούν ή να μεταφερθούν:

Νοείται ότι η παραμονή των εσωτερικών ασθενών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου, δε συνιστά ποινικό αδίκημα κατά το άρθρο 22.

(2)(α) Οι εσωτερικοί ασθενείς, οι οποίοι δεν απολύονται όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1), παραμένουν στο νοσηλευτήριο υπό την ευθύνη και τη φροντίδα του υπεύθυνου ιατρού.

(β) Σε περίπτωση μεταφοράς εσωτερικών ασθενών, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1), σε άλλο νοσηλευτήριο δικής τους επιλογής, ο υπεύθυνος ιατρός του ιδιωτικού νοσηλευτηρίου ευθύνεται για την ασφαλή μεταφορά τους και την πληρωμή οποιοδήποτε τυχών δαπανών χρειασθούν.