Εμπιστευτικότητα πληροφοριών

11.—(1) Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου θα τυγχάνουν εμπιστευτικού χειρισμού.

(2) Όποιος παραβιάζει το εδάφιο (1), είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες.