Αποζημιώσεις με βάση τους περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμους

12. Καμιά διάταξη στον παρόντα Νόμο δεν επηρεάζει το δικαίωμα των εργοδοτουμένων για αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμων του 1967 μέχρι 1994.