Υποχρέωση του εργοδότη να παρέχει ορισμένες πληροφορίες

5.—(1) Για να μπορέσουν οι εκπρόσωποι των εργοδοτουμένων να διατυπώσουν εποικοδομητικές προτάσεις, ο εργοδότης οφείλει, εγκαίρως, κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων-

(α) Να παρέχει στους εκπροσώπους των εργοδοτουμένων όλες τις χρήσιμες πληροφορίες, και

(β) να τους γνωστοποιεί γραπτώς-

(i) τους λόγους των προγραμματιζόμενων απολύσεων,

(ii) τον αριθμό και τις κατηγορίες των προς απόλυση εργοδοτουμένων,

(iii) τον αριθμό και τις κατηγορίες των εργοδοτουμένων, που κανονικά απασχολεί ο εργοδότης,

(iv) την περίοδο κατά την οποία πρόκειται να γίνουν οι απολύσεις,

(ν) τα κριτήρια που προτίθεται να χρησιμοποιήσει για να επιλέξει τους εργοδοτουμένους που θα απολυθούν, και τα οποία καθορίζονται ως αρμοδιότητα του εργοδότη βάσει της νομοθεσίας ή της πρακτικής, και

(vi) τη μέθοδο υπολογισμού οιασδήποτε ενδεχόμενης πληρωμής σε σχέση με απολύσεις, εκτός εκείνης που απορρέει από τους περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμους του 1967 μέχρι 1994.

(2) Ο εργοδότης θα διαβιβάζει στην αρμόδια αρχή αντίγραφο τουλάχιστο των στοιχείων της γνωστοποίησης που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i) - (ν) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), του παρόντος άρθρου.