Ενημέρωση και διαβούλευση

4.—(1) Όταν ο εργοδότης προτίθεται να προβεί σε ομαδικές απολύσεις υποχρεούται να πραγματοποιεί, εγκαίρως, διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους των εργοδοτουμένων με στόχο την επίτευξη συμφωνίας.

(2) Οι διαβουλεύσεις θα καλύπτουν τουλάχιστο τα ακόλουθα θέματα:

(α) Τους πιθανούς τρόπους και τα μέσα αποφυγής των ομαδικών απολύσεων, ή της μείωσης του αριθμού των επηρεαζόμενων εργοδοτουμένων, και

(β) τους τρόπους και τα μέσα της απάμβλυνσης των συνεπειών που θα προκύψουν από τις ομαδικές απολύσεις, διά της προσφυγής σε κοινωνικά μέτρα τα οποία σκοπό θα έχουν μεταξύ άλλων την επαναπασχόληση ή την επανεκπαίδευση των απολυόμενων εργοδοτουμένων.