Πεδίο εφαρμογής

3. Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται-

(α) Σε σχέση με ομαδικές απολύσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο συμβάσεων εργασίας που συνήφθησαν για ορισμένο χρόνο ή για ορισμένη εργασία, εκτός αν οι απολύσεις αυτές γίνουν πριν τη λήξη ή την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών,

(β) σε σχέση με εργοδοτουμένους στη δημόσια υπηρεσία, στους ημικρατικούς οργανισμούς, στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, και

(γ) [Διαγράφηκε].