Ερμηνεία

2. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

«αρμόδια αρχή» σημαίνει τον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή τον Υφυπουργό Ναυτιλίας στην  περίπτωση που η ομαδική απόλυση αφορά μέλη πληρώματος κυπριακών ποντοπόρων σκαφών·

«εκπρόσωποι των εργοδοτουμένων» σημαίνει τους εκπροσώπους των εργοδοτουμένων που προβλέπονται από τη νομοθεσία ή την πρακτική·

«ομαδικές απολύσεις» σημαίνει απολύσεις που γίνονται από τον εργοδότη για έναν ή περισσότερους λόγους, οι οποίοι δεν έχουν σχέση με το πρόσωπο των εργοδοτουμένων, εφόσον ο αριθμός των απολύσεων ανέρχεται μέσα σε χρονικό διάστημα 30 ημερών-

(α) Τουλάχιστο σε 10, σε επιχειρήσεις που απασχολούν συνήθως περισσότερους από 20 και λιγότερους από 100 εργοδοτουμένους:

Νοείται ότι για τον υπολογισμό του αριθμού των απολύσεων που προβλέπονται ανωτέρω, προς τις απολύσεις εξομοιώνονται όλοι οι τερματισμοί της σύμβασης εργασίας οι οποίοι επισυμβαίνουν στους κατ' ιδίαν εργοδοτουμένους τους οποίους αφορούν, υπό την προϋπόθεση ότι οι απολύσεις είναι τουλάχιστο πέντε,

(β) τουλάχιστο σε δέκα τοις εκατόν (10%) του αριθμού των εργοδοτουμένων, σε επιχειρήσεις που απασχολούν συνήθως τουλάχιστον 100 και λιγότερους από 300 εργοδοτουμένους, και

(γ) τουλάχιστο σε 30, σε επιχειρήσεις που απασχολούν συνήθως τουλάχιστο 300 εργοδοτουμένους.