Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ομαδικών Απολύσεων Νόμος του 2001.