Διαδικασία ομαδικών απολύσεων

6.—(1) Ο εργοδότης θα γνωστοποιεί γραπτώς, το συντομότερο δυνατό, στην αρμόδια αρχή κάθε προγραμματιζόμενη ομαδική απόλυση:

Νοείται ότι σε περίπτωση προγραμματιζόμενων ομαδικών απολύσεων που οφείλονται στη διακοπή της δραστηριότητας της επιχείρησης ως αποτέλεσμα δικαστικής απόφασης, ο εργοδότης θα υποχρεούται να γνωστοποιεί αυτές γραπτώς στην αρμόδια αρχή μόνο κατόπιν αιτήσεώς της.

(1Α) Όταν η σχεδιαζόμενη ομαδική απόλυση αφορά τα μέλη του πληρώματος ποντοπόρου σκάφους, ο εργοδότης ενημερώνει γραπτώς την αρμόδια αρχή του κράτους της σημαίας που φέρει το σκάφος.

(2) Η γνωστοποίηση θα περιέχει κάθε σχετική πληροφορία αναφορικά με την προγραμματιζόμενη ομαδική απόλυση, και τις διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους των εργοδοτουμένων, που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 5 του παρόντος Νόμου και, ιδίως, τους λόγους της προγραμματιζόμενης απόλυσης, τον αριθμό των υπό απόλυση εργοδοτουμένων, τον αριθμό των κανονικά απασχολουμένων από τον εργοδότη και την περίοδο κατά την οποία πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι απολύσεις.

(3) Ο εργοδότης θα διαβιβάζει στους εκπροσώπους των εργοδοτουμένων αντίγραφο της γνωστοποίησης που προβλέπεται στα εδάφια (1) και (1Α) του παρόντος άρθρου, οι οποίοι δύνανται να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους προς την αρμόδια αρχή.