Εφαρμογή των άρθρων 4, 5 και 6

7.—(1) Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 4, 5 και 6 του παρόντος Νόμου, εφαρμόζονται ανεξάρτητα από το αν η απόφαση για τις ομαδικές απολύσεις λαμβάνεται από τον εργοδότη ή από επιχείρηση που ελέγχει τον εργοδότη.

(2) Κατά την εξέταση ισχυριζόμενων παραβιάσεων των υποχρεώσεων ενημέρωσης, διαβούλευσης και γνωστοποίησης που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο, δε θα αποτελεί υπεράσπιση του εργοδότη, το γεγονός ότι η επιχείρηση που έλαβε την απόφαση για τις ομαδικές απολύσεις δεν του παρέσχε τις αναγκαίες πληροφορίες.