Ισχύς απολύσεων

8. Τηρουμένων των διατάξεων που διέπουν τα κατά περίπτωση δικαιώματα των εργοδοτουμένων ως προς την προθεσμία προειδοποιήσεως σε περίπτωση τερματισμού της απασχόλησής τους, προγραμματιζόμενες ομαδικές απολύσεις οι οποίες έχουν γνωστοποιηθεί στην αρμόδια αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος Νόμου, τίθενται σε ισχύ όχι ενωρίτερα των 30 ημερών από της γνωστοποίησης.