Υποχρεώσεις αδειούχου κυλικείου

17.-(1) Ο αδειούχος κυλικείου και οποιοδήποτε πρόσωπο εργοδοτείται απ’ αυτόν οφείλει να συμμορφώνεται στις πρόνοιες του Παραρτήματος Ι του παρόντος Νόμου αναφορικά με την τήρηση συνθηκών υγιεινής στο κυλικείο.

(2) Ο αδειούχος κυλικείου οφείλει να παρευρίσκεται στο κυλικείο του σχολείου όλες τα εργάσιμες μέρες και ώρες του σχολείου για εξυπηρέτηση των μαθητών, του διδακτικού, του γραμματειακού και άλλου προσωπικού που έχει σχέση με το σχολείο, καθώς και σε ώρες που καθορίζει ο εργοδότης ή, σε περίπτωση σοβαρού κωλύματος, εξουσιοδοτεί εκπρόσωπό του να παρευρίσκεται ως ανωτέρω, μετά από έγκριση του εργοδότη.

(3) Ο αδειούχος κυλικείου οφείλει να εργοδοτεί τον αναγκαίο αριθμό προσωπικού για γρήγορη και πλήρη εξυπηρέτηση του διδακτικού προσωπικού, έτσι ώστε η εξυπηρέτηση των μαθητών να μη γίνεται σε βάρος της εξυπηρέτησης του προσωπικού ή και αντίθετα.

(4) Ο αδειούχος κυλικείου και το προσωπικό που εργοδοτεί οφείλουν να παρακολουθούν τα σεμινάρια για την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων που οργανώνονται κατά καιρούς από το Υπουργείο Υγείας.