Υποχρεώσεις αδειούχου κυλικείου

17.-(1) Ο αδειούχος κυλικείου και οποιοδήποτε πρόσωπο εργοδοτείται απ’ αυτόν οφείλει να συμμορφώνεται στις πρόνοιες του Παραρτήματος Ι του παρόντος Νόμου αναφορικά με την τήρηση συνθηκών υγιεινής στο κυλικείο.

(2) Ο αδειούχος κυλικείου ή οποιοδήποτε πρόσωπο που εργοδοτείται απ’ αυτόν οφείλει να παρευρίσκεται στο κυλικείο του σχολείου σε όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες του σχολείου για εξυπηρέτηση των μαθητών, του διδακτικού, του γραμματειακού και άλλου προσωπικού που έχει σχέση με το σχολείο, καθώς και σε ώρες που καθορίζει η Εφορεία. Ο αδειούχος κυλικείου οφείλει επίσης να εργοδοτεί τον αναγκαίο αριθμό προσωπικού για γρήγορη και πλήρη εξυπηρέτηση του διδακτικού προσωπικού, ώστε η εξυπηρέτηση των μαθητών να μη γίνεται σε βάρος μη εξυπηρέτησης του προσωπικού ή και τανάπαλι.