Είδη προσφερόμενα από το κυλικείο

18. Τα είδη που θα προσφέρει ο αδειούχος κυλικείου είναι αυτά και μόνο που αναφέρονται στον εκάστοτε εγκεκριμένο κατάλογο.