Αρμοδιότητες της Κ.Ε.Ε.Σ.Κ.

10. Η Κ.Ε.Ε.Σ.Κ. έχει αρμοδιότητα να-

(α) Αποφασίζει για τα υπό έγκριση προϊόντα που διατίθενται από τα κυλικεία, αφού λάβει υπόψη την εισήγηση που υποβάλλει, σύμφωνα με το άρθρο 12, η Επιστημονική Επιτροπή:

Νοείται ότι αιτήσεις για έγκριση νέων προϊόντων υποβάλλονται, το αργότερο, μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου κάθε έτους και η σχετική απόφαση  εκδίδεται μέχρι το τέλος Μαρτίου του αμέσως επόμενου έτους·

(β) παρέχει τις σχετικές προδιαγραφές των προϊόντων προς τις Σχολικές Εφορείες·

(γ) εκδίδει κατάλογο με τα είδη και τις τιμές των προϊόντων που προσφέρονται στα κυλικεία·

(δ) καθορίζει ή διαφοροποιεί τις τιμές των προϊόντων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο·

(ε) αποσύρει προϊόντα από τα κυλικεία, αν κρίνει αυτό αναγκαίο για την προστασία της υγείας των μαθητών·

(στ) εποπτεύει τον έλεγχο που διεξάγεται από την Τ.Ε.Ε.Σ.Κ. και αφορά θέματα-

(i) παράβασης των τιμών του καταλόγου·

(ii) παράβασης των ειδών των προϊόντων του καταλόγου·

(iii) παράβασης των προδιαγραφών των ειδών του καταλόγου·

(iv) παράβασης των κανόνων υγιεινής χώρου, εξοπλισμού προσωπικού και τροφίμων, όπως αυτοί περιγράφονται στο Παράρτημα Ι·

(v) παράλειψης του αδειούχου του κυλικείου ή του εκπροσώπου του να παρευρίσκεται στο κυλικείο όλες τις ώρες λειτουργίας τουֹ

(ζ) ετοιμάζει και υποβάλλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων ετήσια γενική έκθεση που αφορά τα αποτελέσματα ελέγχου των σχολικών κυλικείων.