Αρμοδιότητες της Κ.Ε.Ε.Σ.Κ.

10. Η Κ.Ε.Ε.Σ.Κ. έχει αρμοδιότητα να-

(α) Αποφασίζει για τα υπό έγκριση προϊόντα που διατίθενται από τα κυλικεία, αφού λάβει υπόψη την εισήγηση που υποβάλλει, σύμφωνα με το άρθρο 12, η Επιστημονική Επιτροπή~

(β) παρέχει τις σχετικές προδιαγραφές των προϊόντων προς τις Σχολικές Εφορείες~

(γ) εκδίδει κατάλογο με τα είδη και τις τιμές των προϊόντων που προσφέρονται στα κυλικεία~

(δ) καθορίζει ή διαφοροποιεί τις τιμές των προϊόντων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο~

(ε) αποσύρει προϊόντα από τα κυλικεία, αν κρίνει αυτό αναγκαίο για την προστασία της υγείας των μαθητών~

(στ) εποπτεύει τον έλεγχο που διεξάγεται από την Τ.Ε.Ε.Σ.Κ. και αφορά θέματα-

(i) παράβασης των τιμών του καταλόγου~

(ii) παράβασης των ειδών των προϊόντων του καταλόγου~

(iii) παράβασης των προδιαγραφών των ειδών του καταλόγου~

(iv) παράβασης των κανόνων υγιεινής χώρου, εξοπλισμού προσωπικού και τροφίμων, όπως αυτοί περιγράφονται στο Παράρτημα Ι~

(v) παράλειψης του αδειούχου του κυλικείου να παρευρίσκεται στο κυλικείο όλες τις ώρες λειτουργίας του~

(ζ) ετοιμάζει και υποβάλλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων ετήσια γενική έκθεση που αφορά τα αποτελέσματα ελέγχου των σχολικών κυλικείων.