Αναφορές στην Οδηγία 2005/85/ΕΚ

34. Τυχόν αναφορά νόμου, κανονιστικής διοικητικής πράξης ή στην Οδηγία διοικητικής εγκυκλίου στην πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα», θεωρείται ως κατ’ αναλογία αναφορά στην Οδηγία 2013/32/ΕΕ σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του Παραρτήματος ΙΙΙ της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ.