Περιορισμοί στην ελεύθερη διακίνηση και διαμονή

9Ε.-(1) Ανεξάρτητα από τα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 8 και από το άρθρο 9Δ, ο Υπουργός δύναται με απόφασή του-

(α)  Η οποία συνιστά κανονιστική διοικητική πράξη και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας-

(i) να περιορίζει το δικαίωμα ελεύθερης διακίνησης των αιτητών σε ορισμένες από τις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές, ή/και

(ii) να αποφασίζει τον τόπο διαμονής των αιτητών, για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή δημόσιας τάξης∙

(β)  η οποία συνιστά ατομική διοικητική πράξη και κοινοποιείται στον επηρεαζόμενο αιτητή -

(i) να περιορίζει το δικαίωμα ελεύθερης διακίνησης του συγκεκριμένου αιτητή σε ορισμένες από τις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές, ή/και

(ii) να καθορίζει τον τόπο διαμονής του συγκεκριμένου αιτητή, για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή δημόσιας τάξης ή, όταν είναι αναγκαίο, για την ταχεία επεξεργασία και την αποτελεσματική παρακολούθηση της αίτησής του.

(2) Σε περίπτωση περιορισμού των δικαιωμάτων ελεύθερης διακίνησης ή διαμονής σύμφωνα με το εδάφιο (1) -

(α) Ο περιορισμός του δικαιώματος ελεύθερης διακίνησης σε ορισμένη περιοχή  δεν πρέπει να θίγει την αναπαλλοτρίωτη σφαίρα της ιδιωτικής ζωής και ούτε να παρεμποδίζει με οποιοδήποτε τρόπο την πρόσβαση των αιτητών σε όλα τα πλεονεκτήματα που παραχωρούνται δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) και του εδαφίου (2) του άρθρου 8, των άρθρων 9 μέχρι 9ΚΘ και των εδαφίων (1Β), (2), (2Α), (2Β), (2Γ), (2Δ) και (2Ε) του άρθρου 10∙

(β) ο Προϊστάμενος δύναται να αποφασίζει για τη χορήγηση άδειας προσωρινής απομάκρυνσης από τον καθοριζόμενο τόπο διαμονής ή διακίνησης, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου προσώπου κατά τον τύπο που αποφασίζεται από τον Προϊστάμενο, σε ατομική, αμερόληπτη και αντικειμενική βάση και, σε περίπτωση απορριπτικής εν όλω ή εν μέρει απόφασης, αυτή πρέπει να είναι αιτιολογημένη:

Νοείται ότι, αιτητής δικαιούται να παρουσιάζεται σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή δικαστήριο της Δημοκρατίας, εφόσον η παρουσία του είναι αναγκαία, χωρίς την έκδοση της προαναφερόμενης απόφασης και ανεξάρτητα από το περιορισμό των δικαιωμάτων ελεύθερης διακίνησης ή διαμονής σύμφωνα με το εδάφιο (1).