Αιτητές που χρήζουν ειδικών διαδικαστικών εγγυήσεως

10Α.-(1) Η Υπηρεσία Ασύλου, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά την υποβολή της αίτησης, διαπιστώνει αν ο αιτητής είναι αιτητής που χρήζει ειδικών διαδικαστικών εγγυήσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9ΚΔ.

(2) Σε περίπτωση που η Υπηρεσία Ασύλου διαπιστώσει ότι αιτητής είναι αιτητής που χρήζει ειδικών διαδικαστικών εγγυήσεων, του παρέχεται επαρκής υποστήριξη σύμφωνα με το εδάφιο (6) του άρθρου 9ΚΔ, περιλαμβανομένου επαρκούς χρόνου, ώστε ο αιτητής να μπορεί να απολαύει των δικαιωμάτων και να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του παρόντος Νόμου καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας διεθνούς προστασίας και για να καταστεί δυνατό να προβάλει τα στοιχεία που απαιτούνται για την τεκμηρίωση της αίτησης.

(3)(α) Όταν η κατάλληλη υποστήριξη δεν μπορεί να παρέχεται εντός του πλαισίου των διαδικασιών του εδαφίου (4) του άρθρου 12Δ, ιδίως όταν διαπιστωθεί ότι ο αιτητής είναι αιτητής που χρήζει ειδικών διαδικαστικών εγγυήσεων συνεπεία βασανισμού, βιασμού ή άλλων σοβαρών μορφών ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας, ο Προϊστάμενος αποφασίζει τη μη εφαρμογή ή την παύση της εφαρμογής του εδαφίου (4) του άρθρου 12Δ αναφορικά με τον εν λόγω αιτητή.

(β) Εάν ο Προϊστάμενος αποφασίσει, σύμφωνα με την παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου, τη μη εφαρμογή ή την παύση της εφαρμογής του εδαφίου (4)του άρθρου 12Δ αναφορικά με συγκεκριμένο αιτητή, και ο εν λόγω αιτητής -

(i) Προτίθεται να καταχωρίσει αίτηση στο Διοικητικό Δικαστήριο κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1Α) του άρθρου 8, ο Προϊστάμενος μεριμνά ώστε ο αιτητής να έχει την απαραίτητη συνδρομή διερμηνέα και νομική συνδρομή και προθεσμία τουλάχιστον μιας (1) εβδομάδας, ώστε ο αιτητής να προετοιμάσει την αίτησή του προς το Διοικητικό Δικαστήριο και να υποβάλει στο Διοικητικό Δικαστήριο τα επιχειρήματα υπέρ της αναγνώρισης του δικαιώματος παραμονής του στο έδαφος της Δημοκρατίας, εν αναμονή της πρωτοβάθμιας εκδίκασης της προσφυγής∙

(ii) καταχωρίζει αίτηση στο Διοικητικό Δικαστήριο κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1Α) του άρθρου 8, στο πλαίσιο εξέτασης της ενώπιόν του αίτησης, το Διοικητικό Δικαστήριο εξετάζει τα πραγματικά και νομικά ζητήματα της σχετικής με τον αιτητή απόφασης του Προϊσταμένου η οποία αναφέρεται στο εδάφιο (1Α) του άρθρου 8.

(4) Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και σε περίπτωση που η ανάγκη για ειδικές διαδικαστικές εγγυήσεις ανακύψει σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας διεθνούς προστασίας, χωρίς να απαιτείται η εκ νέου επανάληψη των προηγειθεισών σταδίων αυτής της διαδικασίας.  Σε κάθε περίπτωση, η προσπάθεια για προσδιορισμό των αιτητών που χρήζουν ειδικών διαδικαστικών εγγυήσεων, λαμβάνει χώρα πριν από τη λήψη απόφασης του Προϊσταμένου επί της αίτησης.