Ασφαλής τρίτη χώρα

12Β.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, ασφαλής τρίτη χώρα σημαίνει χώρα η οποία πληροί σωρευτικά όλες τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

(α) Πρόκειται για χώρα στην οποία η ελευθερία ή η ζωή του αιτητή δεν κινδυνεύουν κατά την έννοια της παραγράφου (α) του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου·

(β) πρόκειται για χώρα στην οποία ο αιτητής δεν διατρέχει κίνδυνο βασανιστηρίων ή απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης·

(γ) πρόκειται για χώρα η οποία ήδη παραχώρησε προστασία στον αιτητή ή στην οποία ο αιτητής είχε την ευκαιρία να ζητήσει προστασία από τις αρμόδιες αρχές της και για την οποία υπάρχουν διαβεβαιώσεις για τη συγκατάθεσή της να δεχτεί τον αιτητή·

(δ) πρόκειται για χώρα στην οποία, ο αιτητής ασύλου θα τύχει αποτελεσματικής προστασίας σύμφωνα με την αρχή της μη επαναπροώθησης του άρθρου 4(α) του παρόντος Νόμου.

(2) Αίτηση ασύλου στην οποία δυνατό να εφαρμοστεί η έννοια της ασφαλούς τρίτης χώρας, δύναται να εξεταστεί κατά την κρίση του αρμόδιου λειτουργού σύμφωνα με την ταχύρυθμη διαδικασία του άρθρου 12Δ.