Απαλλαγή μεταφορέα από την ευθύνη

5.—(1) Ο μεταφορέας έχει ευθύνη να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, για να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που πρόκειται να μεταφερθεί στη Δημοκρατία προσκομίζει όλα τα καθορισμένα στο άρθρο 3 του παρόντος Νόμου έγγραφα κατά την επιβίβαση του στο πλοίο ή το αεροσκάφος για το ταξίδι ή την πτήση προς τη Δημοκρατία.

(2) Καμιά ευθύνη δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου δε δημιουργείται σε σχέση με οποιοδήποτε μεταφερθέν πρόσωπο για το οποίο ο ιδιοκτήτης του πλοίου ή του αεροσκάφους ή ο αντιπρόσωπος του ή ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης του πλοίου ή του αεροσκάφους αποδεικνύει ότι το πρόσωπο αυτό έχει προσκομίσει σ' αυτόν ή σ' οποιοδήποτε υπάλληλο του το καθορισμένο στο άρθρο 3 έγγραφο ή έγγραφα κατά την επιβίβασή του στο πλοίο ή το αεροσκάφος για το ταξίδι ή την πτήση προς τη Δημοκρατία.